Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen via internet, email en inmeetservice tussen Sentimo B.V. als verkoper (hierna: Sentimo) en klanten, zijnde de kopers van Sentimo producten (hierna: koper).
Sentimo is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen; toepasselijk zijn steeds de voorwaarden in de meest recente versie.
 
Art. 1    Aanbod
1.         Sentimo zal een eerlijke en duidelijke presentatie geven van de producten. Voor het afsluiten van de koop zal Sentimo de volgende informatie verstrekken:
            a.     naam en adres van de onderneming van Sentimo;
            b.     de belangrijkste kenmerken van het aangeboden product;
            c.     de prijs van het product, BTW inbegrepen;
            d.     leveringskosten waar toepasselijk;
            e.     betalingsvoorwaarden, creditcard regelingen, leveringen en/of
                   prestaties;
            f.     het bestaan van recht tot terugtrekking of annulering;
            g.     de garantievoorwaarden;
            h.     levertijd indien niet voorradig;
            i.      herroepingsrecht, zie ook artikel 3.3.
 
Art. 2    Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand doordat de koper het aanbod aanvaardt door middel van elektronisch verzenden van de bestelling of het ondertekenen van een bestelformulier. Van deze koopovereenkomst wordt door Sentimo aan de koper een bevestiging per email verstuurd.
 
Art. 3    Herroepingstermijn bij koop via internet
1.         Na ontvangst van het product heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Het staat de koper vrij binnen de herroepingstermijn de koop ongedaan te maken door tijdig binnen die termijn een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke mededeling te doen aan Sentimo.
2.         Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijs mogelijk- in originele staat en verpakking aan Sentimo retourneren, conform de door Sentimo verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3.         Alvorens het product terug te zenden, neemt de koper contact op met Sentimo om de wijze van terugzending af te stemmen. Sentimo kan ervoor kiezen het product op te halen dan wel de koper te verzoeken het maatwerk product terug te zenden. Sentimo stemt met de koper af wie de kosten van terugzending voldoet. In geval van een deugdelijk product zullen de retourkosten voor de koper zijn.
 
Art. 4    Inmeetservice
1.         Het product wordt gefabriceerd in vaste setmaten, die afwijken van de radiatormaten. Om te voorkomen dat vergissingen ontstaan bij de opgave van de maatvoering biedt Sentimo de volgende dienst aan.
2.         De koper kan ervoor kiezen om, nadat het product is getoond via internet, alvorens het product te kopen Sentimo te verzoeken een inmeetservice te verrichten. Voorafgaand aan het bezoek waarbij Sentimo het product komt inmeten, wordt daartoe door de koper een inmeetformulier ingevuld en aan Sentimo toegezonden. Dit inmeetformulier is beschikbaar via de website.
3.         In gevallen waarbij de koper gebruik maakt van de inmeetservice en dan besluit het product aan te kopen komt de koopovereenkomst tot stand tijdens de inmeetservice. Betaling geschiedt in dat geval door middel van automatische incasso of vooruitbetaling na ontvangst van de factuur.
4.         De maatvoering kan na totstandkoming van de koop niet meer worden gewijzigd; een verzoek tot levering van afwijkende maatvoering wordt door Sentimo beschouwd als een nieuwe order.
 
Art. 5    Prijs
De prijs en eventuele verzendkosten die de koper moet betalen, worden vooraf overeengekomen.
 
Art. 6    Conformiteit en garantie
1.         Sentimo staat ervoor in dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst. Sentimo staat er bovendien voor in dat het product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik, voor zover dat is overeengekomen.
2.         Sentimo geeft de koper tot maximaal één jaar na aankoopdatum garantie op fabrieks- en materiaalfouten van het product. Deze klachten dienen schriftelijk gemeld te worden bij Sentimo. Sentimo zal vervolgens zorg dragen voor vervanging van het product.
3.         Indien de koper een beschadiging constateert aan het product direct na ontvangst, dan dient deze beschadiging uiterlijk binnen twee maanden schriftelijk gemeld te worden bij Sentimo.
4.         Indien de koper een bestelling plaatst via de inmeetservice, heeft men bij een onjuist berekende maatvoering, het recht op gratis herstel door Sentimo.
5.         De bij Sentimo schriftelijk ingediende klachten worden binnen een termijn van vijf werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Sentimo binnen de termijn van vijf werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 
Art. 7    De uitvoering van de bestelling
1.         Sentimo zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en het ten uitvoer brengen van bestellingen van goederen en bij aanvragen tot verlening van de inmeetservice.
2.         Als plaats van aflevering geldt het woonadres van de koper dat laatstelijk aan Sentimo kenbaar is gemaakt, tenzij de koper een ander afleveradres heeft opgegeven.
3.         Sentimo zal in ontvangst genomen bestellingen zo spoedig mogelijk uitvoeren, uiterlijk 30 dagen vanaf de dag volgende op de dag waarop de koper de bestelling heeft geplaatst, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
4.         De koper ontvangt tijdig van tevoren bericht over het aflevertijdstip van de door Sentimo ingeschakelde pakketbezorgingsdienst. In geval van beschadiging van de verpakking dient de koper dit onmiddellijk schriftelijk te melden aan zowel de bezorger als aan Sentimo. Laat de koper dit na, geldt de verpakking als aanvaard.
5.         Indien een bestelling niet, niet tijdig of niet volledig kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan bericht binnen acht dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst, maar in elk geval vóór de overeengekomen leverdatum.
6.         Sentimo zal in redelijkheid en billijkheid zodanige inspanningen verrichten om een vervangend product beschikbaar te stellen.
7.         De koper heeft het recht om:
            -      het eventuele aanbod van Sentimo betreffende het vervangende product te aanvaarden, of
            -      alsnog levering van het oorspronkelijk overeengekomen product te eisen binnen een redelijke termijn, of
           -       de oorspronkelijke bestelling kosteloos te annuleren.
 
Art. 8    Betaling
1.         De door de koper verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan zoals met Sentimo is overeengekomen.
2.         Indien de koper een bestelling plaatst via de webshop en dan besluit het product aan te kopen, komt de koopovereenkomst tot stand na acceptatie van de algemene voorwaarden. Betaling geschiedt in dat geval naar keuze van de koper als volgt:
           a. bij 100% vooruitbetaling door middel van Creditcard of iDeal
           of
           b. bij 100% achterafbetaling in de vorm van een digitale acceptgiro. Deze acceptgiro dient binnen veertien dagen na ontvangst van de goederen te worden betaald.
3.         Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Sentimo is gewezen op de te late betaling en Sentimo de koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Sentimo gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Sentimo kan ten voordele van de koper afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 
Art. 9    Eigendomsvoorbehoud
Sentimo blijft eigenaar van het geleverde product indien en zo lang de koper niet volledig heeft voldaan aan alle op hem of haar rustende betalingsverplichtingen uit hoofde van deze dan wel eerdere bestellingen bij Sentimo.
 
Art. 10   Klachten
1.         Wanneer de koper een probleem of vragen heeft betreffende een product dat hij of zij heeft besteld, dient de koper zich schriftelijk te wenden tot Sentimo.
2.         Sentimo spant zich in om klachten zo goed als mogelijk te behandelen en zal zo nodig streven naar verbetering van de dienstverlening of streven naar levering naar een aanvaardbaar product.
 
Art. 11   Aansprakelijkheid
1.         Ten aanzien van kopers die niet als consument kunnen worden aangemerkt is Sentimo slechts aansprakelijk voor (directe) schade welke rechtstreeks verband houdt met een geleverd product. Zij zal in voorkomende gevallen waarin zij aansprakelijk is zorg dragen voor herstel, vervanging of waardevergoeding van het product en betaling van bijkomende kosten. Zij is geen geval aansprakelijk voor eventuele gevolg- of indirecte schade, zoals omzetderving en andere verder verwijderde gevolgen.
2.         Ten aanzien van kopers die niet als consument kunnen worden aangemerkt is de aansprakelijkheid en schadeplichtigheid van Sentimo gemaximeerd tot de koopprijs van het geleverde product.
 
Art. 12   Geschillen
Op overeenkomsten tussen Sentimo en de koper waarop de algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd op 11 december 2017 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09209110 en zijn tevens te raadplegen en te downloaden op www.sentimo.be.